Hizmetlerimiz

İMAR

İMAR PLANI UYGULAMALARI İmar Planları, belde halkının emniyet ve sağlığını korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve onlara iyi yaşama düzeni sağlamak amacıyla, ülke, bölge ve şehir verilerine göre konut, çalışma,…

PARSELASYON HARİTALARI

  PARSELASYON HARİTALARI (İMAR PLANLARI) I. Tanım Parselasyon haritaları, imar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanunun 18 inci maddesine dayanılarak belediye veya valilikler tarafından resen yapılan ya da yaptırılan haritalardır. II.…

Golf Sahası Ölçümleri

Alt Yapı İşleri

Halihazır Harita Yapımı

HALİHAZIR HARİTALAR Halihazır, kelime olarak içinde bulunulan durum demektir. Halihazır Harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir. Halihazır Harita'da nirengi, poligon noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adedi,…

Karayolu Kamulaştırma

Arazi, Arsa ve Bina Aplikasyon

APLİKASYON Tanım: Aplikasyon (yer tesbiti), tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesidir. İstenen Belge ve Bilgiler: 1-) Aplikasyonu istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği. 2-) Taşınmaz…

Harfiyat Hesabı

HACİM HESAPLARI (KÜBAJ) İnşaatlarda kazılacak toprak miktarı maliyet hesaplarında büyük önem taşır. Siz de hacim hesaplarının titizlikle hesaplanmasını tercih edin. Hafriyat öncesi ve sonrasında, ölçüm yapılarak hafriyat alanının yüzey nivelmanı…

PLANKOTE

PLANKOTE HARİTALARI Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Plankote Haritası'nın çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 m'de bir detay noktası (istenilen prezisyona…

YOLATERK

YOLA TERK HARİTALARI a) T a n ı m Yola terk haritaları, 1994/5 nolu genelgede; “imar plânlarının uygulanışı sırasında yola terk işlemi nedeniyle yapılan haritalardır” şeklinde tanımlanmıştır. Bundan hareketle yola terki teknik olarak…

TEVHİD

BİRLEŞTİRME (TEVHİT) KISA BİLGİ: Birleştirme, tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halini almasıdır (TST.75). Aynı veya değişik kişilere ait taşınmaz malların birleştirilmesi…

İFRAZ

AYIRMA (İFRAZ) KISA BİLGİ: Ayırma (ifraz) tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir (TST.65) İfraz…
casus telefon